Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Botan shop s.r.o., IČO 05518296, so sídlom Prostrední Bludovice 522, Horní Bludovice , 739 37 (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú: Prostrední Bludovice 522, Horní Bludovice, 739 37, email: info@najtanecnetopanky.sk, tel. + 420 607 962 011

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
registrácia na webových stránkach www.najtanecniboty.sk
2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV. Čas uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
zaisťujúce marketingové služby: Google Analytics a Google AdWords, Google, Facebook, Zoznam
Heureka - oprávnený záujem - poskytnutie e-mailu a informácie o objednanom tovare službe tretej strany pre získanie recenzie "Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým , keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods.3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. odosielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať."
Fio banka a.s.- finančné operácie
zaisťujúce účtovníctvo na základe zmluvy
2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

3. Správca osobných údajov archivuje všetky Spracovateľské zmluvy.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä najmä použitím zámkov, hesiel, firewallu a antivírusového programu.

3. Pri zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov sa informácie zasielajú zašifrovanou formou, aby sa zabránilo zneužitiu dát treťou stranou. Naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované technickému vývoju. Všetky dáta uložené u správcu sú chránené zabezpečeným protokolom (HTTPS šifrovaný pomocou TLS), ktorý chráni spojenie medzi webovým prehliadačom návštevníka webu a serverom pred odpočúvaním, podvrhmi dát a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu.

4. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Analýza webových stránok

Časti našich webových stránok používajú analytickú službu Google Analytics. Táto služba pre analýzu stránok je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len Google). Tento analytický nástroj funguje na základe súborov cookies. Súbor cookie je textový súbor, ktorý je odoslaný pri návšteve webových stránok a je dočasne uložený na pevnom disku používateľa webu, aby mohol analyzovať používanie tohto webu. Informácie uložené súborom cookie sú obvykle odosielané na server Google v USA a uložené tam.
V rámci anonymizácie bude vaša IP adresa v členskom štáte EÚ alebo v inej krajine, ktorá je viazaná Dohodou o EHP, spoločnosťou Google vopred skrátená. Spoločnosť Google použije poskytnuté informácie v našom zastúpení, aby vypracovala správu o používaní webových stránok. Adresa IP zaslaná prostredníctvom služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ak chcete zabrániť používaniu súborov cookie, môžete tak vykonať zmenou nastavenia miestne vo webovom prehliadači používanom v počítači (napr. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox atď.); program na otváranie a zobrazovanie webových stránok. Ďalej môžete zabrániť zhromažďovaniu a spracovaniu dát prostredníctvom súborov cookie od spoločnosti Google stiahnutím a inštaláciou pluginu, ktorý si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze od spoločnosti Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Spoločnosť Botan shop s.r.o. je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registráciou číslo 00071070.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Späť do obchodu