Záruka a reklamácia

Záruka

Dĺžka záručnej doby sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak nie je uvedené inak, je záručná doba pre spotrebiteľa 24 mesiacov.


Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave.


Podľa charakteru vady má kupujúci pri uplatnení záruky právo:
ak ide o vadu odstrániteľnú, na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Pokiaľ nie je možné, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti. Ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy; ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru. Pokiaľ nie je výmena možná, má zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy


Predajca zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním a iným použitím, ako je tanec. Za vadu nemožno považovať zmenu materiálu úmernú dĺžke používania ani závady spôsobené nesprávnou údržbou, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením a nesprávnym užívaním výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú starostlivou kontrolou.

 

Reklamácia

Pokiaľ sa rozhodnete tovar reklamovať informujte nás na emailovej adrese: info@dance-boty.cz popr.telefonicky.

Zásielku s reklamovaným tovarom, kópiou faktúry a priloženým listom, ktorý bude obsahovať informácie o reklamovanej vade odošlite na adresu:

Botan shop s.r.o.

Josefa Kotase 51/26

Havířov - Dolní Datyně

736 01

Česká republika

 

Zasielajte iba bežnými typmi zásielok. Zásielky odoslané na dobierku nebudú prevzaté!!

Lehota na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je oprávnený dohodnúť sa s kupujúcim na predĺžení tejto lehoty. V prípade prekročenia maximálnej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci nárok na výmenu tovaru za nový. Pokiaľ výmena nie je možná, má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Späť do obchodu